Untitled Document
Untitled Document

प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे

  प्रस्तावित कामाचे वर्ष  
  जिल्हा  
  तालुका :  
  गाव :  
  विकास विभाग निवडा  
  उपक्षेत्र निवडा  
  उपक्षेत्रातील योजना निवडा  

या जिल्हातिल या वर्षकरीता प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे

संकेतांक कामाचे नाव जिल्हा तालुका गाव कामाचा विभाग योजना कार्यान्वयीत यंत्रणा प्र मा दिलेली रक्कम
एकूण: 0.00
Untitled Document