Untitled Document
Untitled Document

ज़िल्हानिहाय अर्थसंकल्पीय तरतूद अहवाल

  अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे वर्ष  
  जिल्हा  
 विकास विभाग निवडा  
  विभागाचे उपक्षेत्र निवडा  

या वर्षकरीता या जिल्हातिल अर्थसंकल्पीय तरतूद अहवाल (रक्कम लाखात )

नियतव्यय वर्ष योजना अर्थसंकल्पीय तरतूद व राज्य हिस्सा अपूर्ण कामासाठी लागणारा निधि मंजूर केलेली प्र मा रक्कम प्र मा देण्यासाठी निधि मर्यादा निधि वितरित करण्यासाठी मर्यादा वितरित केलेला निधि बाकी निधि वितरित मर्यादा
एकूण: --- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Untitled Document